Ավտոմատ հաստատվող/գույքով չապահովված բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

Վարկատեսակ

Ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ 

Նպատակ

Բիզնեսի ընդլայնում և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող  բիզնես վարկի տեղափոխում «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ                  

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
 7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի

Վճարունակության գնահատում 

Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում` ըստ հաստատված սքորքարտի

Վարկային մասնագետի վերլուծությամբ` ըստ սահմանված ցուցանիշների

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

1 մլն-10 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Ժամկետ (ամիս)

12 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

14.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 17.8%)

11.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.3%)

10.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 12.6%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 17.9%)

12.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.5%)

11%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 12.8%)

Ժամկետ (ամիս)

36  ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 17.5%)

12.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.0%)

11.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.0%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`18.3%)

13.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.8%)

12%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.8%)

Ժամկետ (ամիս)

60 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`18.3%)

13.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`14.9%)

12.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք`13.2%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

17.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`19.3%)

14.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք`15.8%)

13%
 (փաստացի տոկոսադրույք`14.1%)

Սքրինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

13-19%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 13.8-21.3%)

10-16%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 10.5-17.8%)

8.5-14.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 8.8-16%)

Սքրինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

14-20%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.9-22.4%)

11-17%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 11.6-18.9%)

9.5-15.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 9.9-17.1%)

Տարեկան տոկոսադրույք օվերդրաֆտի չօգտագործված մասի համար

Չի կիրառվում

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%-ի չափով
 Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի օնլայն դիմելու դեպքում չի կիրառվում 

Վարկի գումարի կանխիկացում

Բիզնես վարկի դեպքում` չի կիրառվում
 Բիզնես օվերդրաֆտի դեպքում` համաձայն բանկում գործող սակագների  

Մարման եղանակ

Բիզնես վարկի դեպքում` անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
 Բիզնես օվերդրաֆտի դեպքում` մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում

Ապահովվածություն

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
2. Բիզնեսի հիմնադրի/իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն
 3. Վարկային մասնագետի վերլուծությամբ մանրածախ բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում պահանջվում է այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն, ընդ որում` երաշխովորի եկամտի աղբյուրը պետք է լինի տվյալ բիզնեսից անկախ և երաշխավորի վարկային պատմության մեջ էական ուշացումներ չպետք է լինեն (վերջին 2 տարվա ընթացքում առավելագույն ուշացումը 30 օր, բայց անընդմեջ ոչ ավելի, քան 10 օր:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
 Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Այլ պայմաններ

Օվերդրաֆտները կարող են տրամադրվել նաև բիզնես քարտով` համաձայն Բանկում գործող սակագների, բացառությամբ` քարտի տարեկան սպասարկման վճարի, որը սահմանվում է անվճար` սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես օվերդրաֆտերի դեպքում: