Գույքով մասնակի ապահովված մանրածախ բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

 

Վարկատեսակ

Գույքով  մասնակի ապահովված մանրածախ բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

 

Նպատակ*

Շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող  բիզնես վարկի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ                  

 

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

 

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
 7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի:

 

Վճարունակության գնահատում

Ըստ սահմանված ցուցանիշների

Վարկի պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3 մլն-20 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետ (ամիս)

12 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

13.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 16.7%)

10.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 13.3%)

8.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 11.6%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

14%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 17.9%)

11.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.4%)

9.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 12.7%)

Ժամկետ (ամիս)

36  ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

14.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 16.1%)

11.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 12.7%)

9.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 11.0%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 17.0%)

12.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 13.5%)

10.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 11.8%)

Ժամկետ (ամիս)

60 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 16.8%)

12.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 13.4%)

10.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 11.7%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 17.8%)

13.0%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 14.4%)

11.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 12.7%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք չօգտագործված մասի համար 

2%

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի տոկոսադրույք + 4%,
բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
 -վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքն ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
 անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկ / գրավ հարաբերակցության շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Հաշվի առնելով հաճախորդի վարկային պատմությունը` կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%: 

 

Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման վճարի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2%:

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%

Վարկի գումարի կանխիկացում

Վարկի դեպքում` չի կիրառվում
 Օվերդրաֆտի դեպքում` համաձայն բանկում գործող սակագների  

 

Մարման եղանակ

Բիզնես վարկի դեպքում` անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
 Բիզնես օվերդրաֆտի դեպքում` մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն (որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը, ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի, հաշվարկվում է հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով.
1 . անշարժ գույք`մինչև 100%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%
 Վարկ/Գրավ հարաբերակցության մեջ որպես վարկի գումար հիմք է ընդունվում հայցվող գումարի 10 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող մասի և հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունների հանրագումարը: Ընդ որում, եթե հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունները գերազանցում են 10 մլն ՀՀ դրամը, ապա Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն     հայցվող վարկի մասով ամբողջությամբ:                           

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
 բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

 ՀՀ/ԼՂՀ 

Գույքի գնահատում

Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Լրացուցիչ ապահովում

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
 2. Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

 

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով,
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
• Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:
                                                                                                                                                               

Վարկի սպասարկման սակագներ**

Վարկի պայմանների փոփոխություն 

25,000 ՀՀ դրամ 

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում` գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)   

20,000 ՀՀ դրամ 

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում` գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

10,000 ՀՀ դրամ 

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

 

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար, ՀՀ ՃՈ Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար սահմանված վճար
 2. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական գրանցման վճար իրավասու մարմնում, Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի համար սահմանված վճար

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը:
Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում սահմանված վճարը չի գանձվում, եթե տվյալ վարկը վաղաժամկետ մարվում է այդ նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին:
Մինչև 5մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վաղաժամակետ մարման տուժանք, վճար, տոկոսադրույքի բարձրացում կամ վարկառուի վիճակը վատթարացնող այլ միջոցներ չեն կիրառվում

Օվերդրաֆտի դեպքում  չի կիրառվում

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
 Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:
* Եթե ի սկզբանե այլ ժամկետ սահմանված չէ վարկային պայմանագրով, վարկի նպատակային օգտագործումը կարող է իրականացվել առավելագույնը 3 ամսվա ընթացում:

** Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե  1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում: Սակագները չեն տարածվում գյուղատնտեսական  ոլորտին տրամադրվող վարկերի վրա: