Ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ

Վարկատեսակ

Ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ

Նպատակ

Արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերում

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ և անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի

Վճարունակության գնահատում

Ըստ հաստատված սքորքարտի

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

1 մլն-30 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ
Վարկը կարող է տրամադրվել փուլային տարբերակով` փուլերի մասնաբաժինները սահմանելով ըստ վաճառող կողմ հանդիսացող ընկերությունների հետ կնքված համագործակցության պայմանագրերի, ընդ որում` վերջին փուլի գումարը պետք է լինի նվազագույնը վարկի գումարի 20%-ի չափով, որը կտրամադրվի ապահովագրությունը իրականացնելուց հետո:

Ժամկետ (ամիս)

84 (մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով ֆինանսավորման դեպքում հաստատուն տոկոսադրույք

13%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.2-15%%)

9%
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.8-10.4%)

7%
(փաստացի տոկոսադրույք` 7.6-8.2%)

Ներքին ռեսուրսի հաստատուն տոկոսադրույք

12%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 13.1-13.8%)

8%
(փաստացի տոկոսադրույք` 8.7-9.3%)

7%
(փաստացի տոկոսադրույք` 7.6-8.2%)

 ԳՀՀ “Վերականգնվող էներգիայի զարգացում” ծրագրի   հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

  8.5%-9.5%
 (փաստացի տոկոսադրույք` 8.5-10.0%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

ԳՀՀ Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար ծրագրի հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք 

8.5%-10.0%
(փաստացի տոկոսադրույք`9.0-10.7%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%-ի չափով 

Վարկի գումարի կանխիկացում

Չի կիրառվում

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

Ապահովվածություն

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
2. Բիզնեսի հիմնադրի/իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն /ՍՊԸ-երի դեպքում/
3. Ձեռք բերվող արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի  գրավ

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում վարկի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի առնվազն 5%-ը:
Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում սահմանված վճարը չի գանձվում, եթե տվյալ վարկը վաղաժամկետ մարվում է այդ նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին:
Մինչև 5մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վաղաժամակետ մարման տուժանք, վճար, տոկոսադրույքի բարձրացում կամ վարկառուի վիճակը վատթարացնող այլ միջոցներ չեն կիրառվում

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Կանխավճար

Նվազագույնը 5%: Ապրանքի հետգնման կամ վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների զիջման վերաբերյալ մատակարարի հետ պայմանագիր ունենալու պարագայում` 0% կանխավճար:

Գույքի ապահովագրություն

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում եթե էլեկտրակայանի/ջրատաքացման համակարգերի ապահովագրությունն իրականացվում է Բանկի կողմից, դրա գծով ծախսերը ներառված են վարկի տոկոսադրույքի մեջ:  
Ապահովագրությունը իրականացվելու է էլէկտրակայանի/ ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումից հետո` 10 օրյա ժամկետում:                                                                                                                      

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով  արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում cashback-ի տնօրինումը

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով  արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում ծրագրի կողմից վերադարձվող գումարի նվազագույնը 60%-ը (հաշվի առնելով վերադարձվող գումարի գծով առաջացած հարկերը) ուղղվում է վարկի մարմանը, որի համար վաղաժամկետ մարման վճար չի կիրառվում:  Սույն պահանջը պարտադիր չէ, եթե գնորդի (վարկառուի) կողմից վճարվել է նվազագույնը 10% կանխավճար: