Վարկատեսակ

վարկ/օվերդրաֆտ

Գումար

Տվյալ իրավաբանական անձի նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ՀՀ ՊԵԿ-ի պաշտոնական կայքում հրապարակված և միայն ՀՀ հարկային մարմիններին վճարված հարկերի հանրագումարի 20%-ի չափով, ամեն դեպքում 2 - 50 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով /ընդ որում՝ թիվը կլորացվում է դեպի ներքև` մոտակա միավոր մլն ՀՀ դրամ կամ հազար ԱՄՆ դոլար/եվրո

Վարկի ժամկետ

1 տարի

Արշավի ժամկետ

2020թ. փետրվարի 24-ից  մինչև 2020թ. հունիսի 30-ը ներառյալ

Մայր գումարի մարում

ժամկետի վերջում

Տոկոսի մարում

ամսական

Նպատակ

խոշոր հարկատու իրավաբանական անձանց օնլայն վարկավորում

Վարկի օգտագործման եղանակ

անկանխիկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո

Տոկոսադրույք` Վարկ/օվերդրաֆտ**

ՀՀ դրամ` 12.4%/12.9%,

ԱՄՆ դոլար` 8.9%/9.9%,

ԵՎՐՈ` 7.9%/8.9%

 

(**տարեկան մինչև 750մլն ՀՀ դրամ շրջանառությամբ իրավաբանական անձանց համար` 

ՀՀ դրամ 13,9%  և 14,9%

ԱՄՆ դոլար` 10.9 %     և 11.9%

ԵՎՐՈ` 9.9%  և  10.9%  

Տրամադրման վճար

0.5% վարկի մայր գումարից (օվերդրաֆտի սահմանաչափից)

Օվերդրաֆտի չօգտագործված մասի տոկոսադրույք

կիրառելի չէ

Վաղաժամկետ մարման տույժ

կիրառելի չէ

Վարկերի ապահովություն

Վարկառուի  բաժնետերերի/ մասնակիցների երաշխավորություն

Վարկերի դիմելու եղանակ

օնլայն` բանկի կայքի միջոցով

Վարկերի հաստատման/մերժման ժամկետ

Օնլայն դիմելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Այլ դրույթներ

վարկը տրամադրվում է Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում բացված/բացվելիք հաշվին

տվյալ ընկերության անգրավ պարտավորությունները Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում չպետք է գերազանցեն Ամերիաբանկում իրականացվող միջին ամսական շրջանառության 50%-ը

Վարկառուներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

  • վարկավորման առցանց դիմում ներկայացնելու պահի դրությամբ՝ համաձայն ՀՀ ՊԵԿ-ի պաշտոնական կայքում հրապարակված ցանկում ընդգրկված խոշոր 1000 հարկատուների ցանկում ներառված իրավաբանական անձինք,
  • նախորդ 12 ամիսների և/կամ 2019թ. ընթացքում հասույթների գումարի չափը` առնվազն 100 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ,
  • ՀՀ ԱՆ նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների համաձայն` առնվազն 2 տարի գրանցված և գործող իրավաբանական անձինք,
  • Բանկի քաղաքականությամբ արգելված գործունեությունների ֆինանսավորման բացառում,
  • սույն արշավի շրջանակներում յուրաքանչյուր իրավաբանական անձին կարող է վարկավորում (վարկ կամ օվերդրաֆտ) տրամադրվել միայն մեկ անգամ

Վարկերի հաստատման/մերժման համար հիմք հանդիսացող գործոններ

  • դրական վարկային պատմություն, 
  • իրավական հարցերի/խնդիրների բացակայություն,
  • ՀԿԱԾ, այլ արգելանքների, դրամական միջոցների օգտագործման սահմանափակումների բացակայություն