ՀՀ տարածքում գրանցված և առնվազն դիմումի ներկայացմանը նախորդող վերջին մեկ տարվա ընթացքում փաստացի գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը կամ Անհատ ձեռնարկատերը (բացառությամբ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, գրավատների և ապահովագրական ընկերությունների, արտարժույթի փոխանակման կետերի, արժեթղթերի առք ու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունների, ներդրումային կազմակերպությունների, ներդրումային ֆոնդերի, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպիչներ և նմանատիպ գործունեություն ծավալողների), որն ունի բարվոք վարկային և հարկային պատմություն:

Եթե դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չկա հարկային ժամկետանց պարտավորություն:

Դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում գումարային ժամկետանց պարտավորությունը չպետք է գերազանցի 30 օրը:

Ինչպես նաև ըստ նպատակների`

Վարկերը տրամադրվում են՝

Մնացած պայմանները՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների և վարկավորման պայմանների:

Փաստացի տոկոսադրույքը` 0-9% ` կախված վարկի օգտագործման ուղղությունից և օժանդակության ձևից:

Օժանդակության ձևերն են՝ համաֆինանսավորում, վերաֆինանսավորում, սուբսիդավորում։

Բանկը հաստատում է վարկի սահմանաչափը, իսկ Կառավարությունը իրականացնում է դրա մի մասի (25%- 50%) համաֆինասավորումը 0%-ով:

Բանկը տրամադրում է վարկի ամբողջ գումարը, իսկ ՀՀ Կառավարությունը վերաֆինանսավորում է վարկի որոշակի մասը (50-100%) 0% դրույքաչափով, ինչի արդյունքում հնարավոր է լինում վարկը տրամադրել առավել ցածր տոկոսադրույքով վերը նշված փաստացի տոկոսադրույքի սահմաններում:

Բանկը տրամադրում է վարկը, իսկ կառավարությունը սուբսիդավորում է վարկառուի կողմից վճարվող տոկոսագումարները մասնակի կամ ամբողջությամբ (5%-12% ամբողջությամբ):

Այո, կարող է տրամադրվել օժանդակության ձևերից սուբսիդավորման ներքո:

Վարկի գումարը կարող է օգտագործվել միայն անկանխիկ, բանկային փոխանցումներով` ըստ նպատակայնության:

Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավել նպատակի իրագործման համար, սակայն օժանդակության ձևերից միայն մեկով:

Հաշվարկը կատարվում է փաստացի տվյալների և տնտեսվարողի կանխատեսման հիման վրա:

Հաշվարկը կատարվում է փետրվար ամսվա համար հարկային մարմին ներկայացված եկամտային հարկի և սոց. վճարների հաշվետվության մեջ արտացոլված աշխատավարձի ընդհանուր գումարի հիման վրա:

Չի կարող տրամադրվել կանխավճար կամ գերավճար, իսկ ժամկետները` առավելագույնը 3 ամիս:

Այո, կարող է:

Այո, կարող է, առավելագույնը 3 ամսվա համար:

Այո, կարող է:

Չօգտագործված:

Ոչ, որպես արտադրող հանդես գալը պարտադիր պայման է։

Ներկայում նման սահմանափակում չկա:

Հումքի գնման աշխարհագրությունը սահմանափակված չէ:

Առաջին միջոցառման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

ՀՀ տարածքում գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, անհատ ձեռնարկատերը, որն ունի բարվոք վարկային և հարկային (իրավաբանական անձանց դեպքում) պատմություն:

2-րդ միջոցառման ներքո Գյուղատնտեսական վարկերի նպատակներն են`

Երկրորդ միջոցառման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով: